III Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym – Runda III Warka

4 sierpnia na Strzelnicy Miejskiej w Warce rozegrana zostanie III Runda Pucharu Polski w strzelectwie czarnoprochowym. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły poniżej.

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

Warka, 04 sierpnia 2012 r.
otwarcie biura zawodów godz. 08:00
rozpoczęcie konkurencji godz.08:30
konkurencje rozgrywane co 45 min.

III. CEL ZAWODÓW:

– Popularyzacja sportu strzeleckiego.
– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik.
– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
– Spotkanie i wymiana doświadczeń środowiska kolekcjonerów broni

IV. UCZESTNICTWO:

Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, Stowarzyszeń kolekcjonerów broni, osoby niezrzeszone posiadające własną broń odprzodową.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.
Opłata startowa: 40,- zł. za konkurencję

V. OSOBA DO KONTAKTÓW:

Artur Wojciechowski
Email: swks@op.pl
Telefon: 607187774
.

VI.KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Zawody prowadzone będą przez uprawnionych Instruktorów Strzelectwa Sportowego oraz sędziów licencjonowanych przez PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny PZSS.

VII. Zgłoszenia
Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na email: biuro@pssh.pl

W zgłoszeniu proszę podać:
Nazwisko, Imię :
Przynależność do Klubu Strzeleckiego/Organizacji :
Konkurencje :
Planowane godz. startu :
Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2012 r. Zapisy w dniu zawodów od godziny 8.30

VIII. Klasyfikacja i nagrody

Klasyfikacja indywidualna. Miejsca 1 – 3 puchary lub medale, 1 – 6 dyplomy. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników.

IX. Konkurencje

Konkurencje rozgrywane są z broni odprzodowej. W każdej konkurencji zawodnik oddaje 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin podlega ocenie.
1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m.)
– broń: każdy odprzodowy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50 m.)
– broń: dowolny karabin skałkowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– amunicja: kula,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

3. Lamarmora (karabin kapiszonowy wojskowy 50 m.)
– broń: kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5 mm, brak przyspiesznika,
– przyrządy celownicze: otwarte, typ oryginalny wojskowy,
– amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

4. Miquelet (karabin wojskowy skałkowy 50 m.)
– broń: wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
– tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

5. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m.)
– broń: dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

6. Mariette (rewolwer 25 m.)
– broń: dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

7. Cominazzo (pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
– broń: dowolny pistolet skałkowy, jednostrzałowy, gładko lufowy o minimalnym kalibrze 11 mm,
– przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

8. Donald Malson (rewolwer 50 m.)
– broń: dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

9. Pułaski (pistolet 50 m. NON-MLAIC)
– broń: dowolny jednostrzałowy pistolet,
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– amunicja: kula,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

X. Regulamin konkurencji
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
4. Komendy:
a) początek konkurencji: „START” ,
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
c) koniec konkurencji: „STOP” .
5. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie w poziomie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
6. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
10. Jeżeli w tarczy jest więcej przestrzelin niż przewiduje pkt. 5 i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną przestrzeliny o najwyższej wartości.
11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
13. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.
14. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
15. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w których biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
16. W konkurencjach karabinowych dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.
17. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
18. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.
XI. Przepisy bezpieczeństwa
1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.
6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
7. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
11. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
14. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

XII. Protesty i arbitraż
Protesty mogą być zgłaszane do Komisji Sędziowskiej do 1 h po opublikowaniu ( wywieszeniu) wyników zawodnika. Składający protest wpłaca 100 PLN aby protest został rozpatrzony.
W przypadku uznania protestu , zawodnik otrzymuje te kwotę z powrotem niezwłocznie po decyzji Komisji.
W sprawach spornych , w których Komisja nie jest w stanie wydać rozstrzygnięcia, decyduje Sędzia Główny Zawodów.
XIII. Pokazy broni kolekcjonerskiej

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pokazy broni kolekcjonerskiej będą odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.