Informacja dla strzelców sportowych

Z uwagi na zmiany przepisów PZSS wchodzących w życie od 2012 roku dotyczących zmian w wydawaniu licencji zawodniczych, zachęcam wszystkich posiadających pozwolenie na broń do celów sportowych oraz zainteresowanych zdobyciem takowego do zapoznania się z materiałem zamieszczonym  poniżej


Nowa Ustawa O Sporcie
Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1,a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego
Art. 82.
1. Polskie związki sportowe oraz podmioty o statusie polskiego związku sportowego stają się polskimi związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Polskie związki sportowe, o których mowa w ust. 1, a także osoby prawne będące ich członkami dostosują swoją działalność, w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Art. 83.
1. Kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują swoją formę działania do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
2. Związki sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 46.
1. Kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 49.
Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 46 ust. 2, art. 46 ust. 3 lub 4, w związku z ust. 2, lub wart. 48 ust. 2 lub 3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.
Art. 10b. -obowiązuje od 16.10.2010 r.
1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.
Nowa Ustawa O Broni I Amunicji
Uchwalona ! –Podpisana przez Prezydenta RP
art. 10 otrzymuje brzmienie:
Art. 10.
1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych;
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego -dla pozwolenia na broń do celów sportowych;
w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a oraz 1b w brzmieniu:
1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1–5 i art. 16 ust. 1, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.
1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.
1b. Osoby, o których mowa w ust. 1a, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16 ust. 1, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji.
Art. 45.
Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.
Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach:
1)pistolet
2)karabin
3)strzelba gładkolufowa

W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie.
Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników
Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:
1)młodzicy–do 15 lat
2)juniorzy młodsi–16 i 17 lat
3)juniorzy–18, 19 i 20 lat
4)seniorzy–od 21 lat w tym młodzieżowcy–21, 22 i 23 lata

Podstawowe grupy zawodników:
Kobiety–bez ograniczenia wieku
Mężczyźni–bez ograniczenia wieku
Weterani–od 45 lat
REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI UPRAWNIAJĄCYCH KLUBY DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE W SPORCIE STRZELECKIM
§5.
Licencje nadawane są klubom sportowym nie na dłużej niż na 4 lata (zależnie od daty nadania licencji), w ramach jednego, letniego cyklu olimpijskiego i uprawniają do brania udziału we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w dyscyplinach, na które zostały wydane.
§7.
1. Za naruszenie statutu, regulaminów, uchwał i przepisów obowiązujących w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, jak również w przypadku zamieszczenia nieprawdziwych danych na wniosku o nadanie licencji klub może zostać pozbawiony licencji.
2. Komisja Licencyjna Polskiego Związek Strzelectwa Sportowego pozbawia klub sportowy licencji jeżeli przez jeden rok klub sportowy nie bierze czynnego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez WZSS lub PZSS.
3. Czynny udział klubu we współzawodnictwie sportowym oznacza co najmniej cztery starty w roku kalendarzowym reprezentacji klubu -nie mniej niż trzech zawodników w każdej dyscyplinie, na jaką klub posiada licencję.
4. Od decyzji o pozbawieniu licencji klub sportowy może się odwołać do Zarządu PZSS.
R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH,UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO
§5
Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje licencje:
1)osobom stowarzyszonym w klubie posiadającym licencję klubową PZSS
2)osobom pozostającym w stosunku pracy z PZSS lub klubem posiadającym licencję PZSS
3)PZSS może przyznać licencję zawodnikom -obcokrajowcom, o ile nie stoi to w kolizji z przepisami federacji międzynarodowych, właściwych federacji krajowych oraz innymi przepisami Związku.
§7
1. Postępowanie w sprawie przyznania po raz pierwszy licencji zawodniczej PZSS wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada patent strzelecki, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS oraz posiada zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
2. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, posiada zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim oraz udokumentuje czynny udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim.
3. Czynny udział we współzawodnictwie sportowym oznacza co najmniej cztery starty w każdej dyscyplinie zaznaczonej we wniosku o przedłużenie licencji, przynajmniej dwukrotnie z wynikiem nie niższym od normy na srebrną odznakę strzelecką PZSS, w zawodach ujętych w kalendarzu PZSS lub wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego, w których uczestniczył delegat techniczny powołany przez kolegium sędziów polskiego lub wojewódzkiego związku.
4. W przypadku braku udokumentowania czynnego udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzedzającym, warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie egzaminu praktycznego w każdej dyscyplinie uprawianej przez wnioskodawcę.
5. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie licencji po raz kolejny są obowiązani złożyć dodatkowo oświadczenie, że nie byli ukarani karą przewidzianą w §12 Regulaminu ani też nie zostali pozbawieni licencji w związku z wykroczeniem, o którym mowa w §13ust. 2 pkt. 2-4 Regulaminu
OBOWIĄZUJĄ JUŻ NOWE DRUKI WNIOSKÓW
www.pzss.org.pl
a podczas wymiany licencji (zmiana danych, wznowienie) –wniosek jak na nową LICENCJĘ
opłata –20 zł na rachunek PZSS
od 1 października 2011można składać wnioski o licencje zawodnicze na 2012 rok
opłata –50 zł na rachunek PZSS
§9
1.Wnioskodawcy niepełnoletni są obowiązani dołączyć do wniosku, pisemną zgodę swych przedstawicieli (opiekunów) ustawowych na uprawianie określonej dyscypliny sportu strzeleckiego.
2. Wnioskodawcy niepełnoletni są zwolnieni z obowiązku przedstawiania patentu, a licencje wydaje się na wniosek klubu sportowego, na okres do końca roku kalendarzowego w którym wnioskodawca kończy 18 lat.
3. Wnioskodawcy po ukończeniu 18-tego roku życia ubiegający się o przedłużenie licencji, załączają do wniosku oświadczenie o posiadanym patencie strzeleckim.