Licencje zawodnicze PZSS 2014

Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
§ 27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Posiadanie ważnej licencji stanowi warunek uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Do uczestnictwa w prowadzonym przez Związek systemie rozgrywek w kilku dyscyplinach sportu strzeleckiego konieczne jest uzyskanie licencji na każdą z tych dyscyplin.Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie(bez udokumentowanych startów w poszczególnych dyscyplinach wniosek o przedłużenie licencji na 2014 rok będzie nieważny). Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin:
a) w konkurencjach występujących w:
strzelectwie sportowym
strzelectwie długodystansowym
strzelectwie westernowym
strzelectwie czarnoprochowym i historycznym
strzelectwie kurkowym
strzelectwie dynamicznym
b) w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub wojewódzkiego
związku strzelectwa sportowego
c) w zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS.

Wymogi zawarte w punktach „a”, „b”, „c” nie dotyczą członków kadry narodowej PZSS.
W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym
w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie.

Opłatę w wysokości 50 zł pln za wydanie licencji należy dokonać na konto PZSS, Konto: Bank BPH SA o/Warszawa
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa
Polska
dopiskiem : opłata za licencje zawodniczą na 2014 rok.
Wnioski o przedłużenie licencji wraz z udokumentowanymi startami w poszczególnych dyscyplinach w 2013 roku oraz dowodem wniesionej opłaty za wydanie licencji, należy składać do V-prezesa SWKS Warka – Marka Cyngota, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone po terminie będą obsługiwana w późniejszych terminach co będzie skutkowało oczekiwaniem na wydanie licencji. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą rozpatrywane negatywnie.