VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

Zapraszamy w dniach 15-16 czerwca na warecką strzelnicę na VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe
II Runda Pucharu Mazowsza w Strzelectwie Historycznym

Cel zawodów:
– Popularyzacja sportu strzeleckiego
– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik
– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych

Organizator zawodów:
Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

Termin i miejsce zawodów:
Strzelnica Miejska Warka , 15 i 16.06.2013

Uroczystość otwarcia zawodów w dniu 15.06.2013 O godzinie 8 30
Rozpoczęcie strzelań od godziny 9 00 Według harmonogramu :
Kolejka startowa co 45 min.

UCZESTNICTWO: Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby
niezrzeszone posiadające własną broń odprzodową.

Program zawodów:
Dnia 15.06.2013
Konkurencje 25 m i 50 m:

Vetterli
Pensylvania
Lamarmora
Miquelet
Kuchenreuter,
Cominazzo
Mariette,
Donald Malson
Pułaski ( Kuchenreuter 50 )

Dnia 16.06.2013
Konkurencje 100 m ( 9 00 do 11 00)

Whitworth
Getysburg
Minnie
Sharps 100m,

Po godz. 11

CAS 2 stage (ze względu na ilość strzałów równe szanse mają strzelający z broni CP jak i scalonej.)

Wild Bunch ( Dzika Banda) 2 stage
Broń i amunicję udostępni organizator za zwrotem kosztów ammo.
Opis torów nie będzie wcześniej publikowany, obowiązuje briefing.

Opis konkurencji

a) Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
– broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub
kapiszonowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

b) Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

c) Whitworth ( karabin kapiszonowy 100m)
– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału; przezierniki i
muszki kołowe dozwolone, jeśli odpowiadają tamtym czasom,
– tarcza ISSF 50 m 20/50
– postawa leżąc, odległość 100 metrów.

d) Minie ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
– przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
– tarcza ISSF 50 m 20/50
– postawa leżąc, odległość 100 metrów.

e) Lamarmora ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 50 m)
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

f) Miquelet ( karabin -muszkiet skałkowy 50 m)
– broń – wojskowy gładko lufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

g) Getysburg ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
– przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
– postawa stojąc, odległość 100 metrów.

h) Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
– broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
gwintowanej,
– przyrządy celownicze wg XIX wieku,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

i) Mariette (Rewolwer 25m)

j) Sharps 100m ( konkurencja non-MLAIC)
-broń –dowolny jednostrzałowy karabin czarnoprochowy ( replika lub oryginał sprzed 1890 r)
ładowany odtylcowo
-przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
– tarcza ISSF 50 m 20/50
– postawa dowolna, odległość 100 metrów.

k) Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
– broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
– przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 25 metrów.

l) NON MLAIC Pułaski ( Kuchenreuter 50) (pistolet kapiszonowy 50 m)
– broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
gwintowanej,
– przyrządy celownicze wg XIX wieku,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

ł) Donald Malson (Rewolwer 50 m)
– bron – dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o
profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

m) CAS 1stage = 5 strzałów rewolwer , 1 karabin, 1 lub 2 strzały strzelba
Broń: dowolny rewolwer kapiszonowy lub scalony akceptowany przez SASS
Dowolny karabin CP ( kapiszonowy , skałkowy) lub scalony dopuszczony przez SASS.
Strzelba dowolna CP o zapłonie kapiszonowym , skałkowym lub scalona dopuszczona przez SASS.

n) Wild Bunch ( Dzika Banda) 1 stage =10 strzałów Colt 1911, 5 karabin, 5 strzelba)
broń: dowolny klon Colta 1911 A1 cal. 45 ACP, dowolny karabin lever lub pump action w kalibrze 0.38-0.45 ( naboje rewolwerowe ) , strzelba dowolny klon Winchester 1897 pump-action.

Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC lub SASS dla danej konkurencji.

KLASYFIKACJA: indywidualna

NAGRODY: indywidualnie: 1- 3 medale, nagrody rzeczowe
1-6 dyplomy

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) konkurencja będzie liczona, jeżeli zgłosi się do niej minimum 4 zawodników
b) startowe 40 zł za pierwszą konkurencję, 30 zł za każdą następną.
c) na strzelnicy będą obowiązywać przepisy MLAIC oraz SASS.
d) zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji;
e) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu.

Zakończenie zawodów nastąpi w 1 godzinę po ostatniej zmianie strzelań drugiego dnia zawodów.

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;

2. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;

3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);

5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;

6. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);

7. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką;

8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;

9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”;

10. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;

11. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa : zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika;

12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;

13. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;
repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;
14. Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;

15. W przypadku braku zapłonu (niewypał) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań; W konkurencji Lorenzoni zawodnik zgłasza problem sedziemu , konkurencja jest przerwana do momentu usuniecia niewypału.

16. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

REGULAMIN STRZELAŃ

1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
4. Komendy:
początek konkurencji: „START”
przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania
koniec konkurencji: „STOP”
5. Każdy strzelec ma dwie tarcze, do których oddaje 6 i 7 strzałów w dowolnej kolejności w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.
6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji za wyjatkiem zgłoszonego sedziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze ( fouling shot)
7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości
13. Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis typuje się przegranego,ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych, itd.
Jeli i po tejmetodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
14. Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
15. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie
mają przepisy MLAIC lub w dyscyplinach dynamicznych -SASS.
VI. Ustalenia dodatkowe.

KOLEJNOŚĆ STARTOWA

a. Zawodnicy startują według kolejności ustalonej na liście startowej.

b. Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na e-mail: cezary@cezary.pl w miarę wolnych miejsc w poszczególnych kolejkach strzelań.

Kolejki startowe od 9 00 rozpoczynają się CO 45 MINUT

W zgłoszeniu proszę podać : Konkurencja-NR.KOLEJKI STARTOWEJ. O ile będą wolne miejsca w wybranej przez strzelca kolejce – zostanie on wpisany na oczekiwaną kolejkę. Jeśli nie będzie już miejsc – otrzyma e-mail z alternatywną propozycją.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. O ile w ciagu 3 dni mail zwrotny nie nadejdzie – oznacza to ,że zgłoszenie nie dotarło – wtedy proszę o mail monitujący .

c. Osoby , które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć wolne miejsca w kolejkach startowych – o ile takie będą. Jeżeli w danej kolejce sędzia stanowiskowy stwierdzi wolne miejsca, to będzie je mógł przydzielić zawodnikom niezarejestrowanym na listach startowych.

2.Ocenianie i nagrody

a. Nagrody indywidualne: miejsca 1do 3 medale , miejsca 1-6 dyplomy.

b. Ocena tarcz będzie przeprowadzona wg zasad MLAIC

-W sprawach interpretacji regulaminu i sprawach spornych obowiązuje decyzja Sędziego Głównego Zawodów
-Termin zgłaszania protestów lub reklamacji – nie później niż 1 godz. po zakończeniu swojej serii strzelania w danej konkurencji, do kierownika biura obliczeń.