Polityka prywatności

Warecki Klub strzelecki

Stowarzyszenie Warecki Klub strzelecki
 

Polityka Prywatności Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych członków i innych osób korzystających z usług Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki z siedzibą w Warce, ul. Nowy Zjazd 8 (dalej „Stowarzyszenie”). Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie jest Zarząd Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki (dalej „Administrator”).

2. Dane osobowe

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i innych osób korzystających z jego usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu, takie jak numer członkowski, data wstąpienia do Stowarzyszenia
 • Dane dotyczące udziału w zawodach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Dane dotyczące opłat członkowskich i innych należności

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i innych osób korzystających z jego usług w następujących celach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, takich jak organizowanie zawodów strzeleckich, prowadzenie szkoleń strzeleckich, popularyzowanie strzelectwa sportowego
 • Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia
 • Rozliczanie opłat członkowskich i innych należności
 • Kontaktowanie się z członkami i innymi osobami korzystającymi z usług Stowarzyszenia w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i innych sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów i usług Stowarzyszenia

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i innych osób korzystających z jego usług na podstawie:

 • Umowy o członkostwo w Stowarzyszeniu
 • Uzasadnionego interesu Administratora, którym jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia
 • Zgody osoby, której dane dotyczą

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe członków i innych osób korzystających z usług Stowarzyszenia mogą być przekazywane podmiotom trzecim, takim jak:

 • Dostawcy usług IT
 • Organizatorzy zawodów strzeleckich i innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Organy władzy publicznej, na podstawie ich ustawowych obowiązków

Dane osobowe członków i innych osób korzystających z usług Stowarzyszenia nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe członków i innych osób korzystających z usług Stowarzyszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane zostały zgromadzone, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przechowywane do czasu ich rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, a następnie przez okres 5 lat.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem drogą e-mailową na adres [Adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje członków Stowarzyszenia i inne osoby korzystające z jego usług poprzez zamieszczenie zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej Stowarzyszenia www.swks.pl

10. Kontakt

 

Prezes Klubu Strzeleckiego

Artur Wojciechowski
tel: 607 187 774
swkswarka@gmail.com